Home Office Bearers Office Bearers and Trustees 2007-2010

Office Bearers and Trustees 2007-2010

23
0

 Office Bearers

Chairman Alhaj Ramzan Nanji
Vice Chairman Alhaj Zulfikar Dewji
Hon Secretary Alhaj Fazleabbas Chandoo
Hon Treasurer Alhaj Murtaza Kanani
Hon Asst Treasurer Alhaj Kazim Moledina

Trustees

Alhaj Aunali Datoo Nairobi
Alhaj Sultan Molu Mombasa
Alhaj Mohamed Manji Kampala
Alhaj Ebrahim Kassam Kampala
Alhaj Mehboob Versi Dar-es-Salaam
Alhaj Shaukat Jaffer Dar-es-Salaam